Vedtægter for Grundejerforeningen Hjertebjærgparken

11.04.2024

§1

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Hjertebjærgparken”.

Dens hjemsted er Holbæk Kommune.

§2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejermæssige interesser i alle fællesanliggender.

I henhold til den for udstykningen gældende lokalplan skal foreningen forestå drift og vedligeholdelse af de til udstykningsområdet hørende fællesarealer, herunder fordelingsveje, gæsteparkeringsareal, boligveje og grønne områder.

Stk. 2: Snerydning: Grundejerforeningen sørger for snerydning på fordelingsvejene.

Grundejere er forpligtet til at rydde sne på eget disponibelt areal.

Stk.3 Efter krav fra kommunen skal det for området gældende spildevandslaug varetage driften af områdets spildevandsanlæg. Der er etableret et spildevandslaug for området og grundejerforeningen varetager i praksis driften af kloakkerne samt opkrævning af bidrag hertil.

§3

Ejere af parceller af matr. nr. 10cx Kvarmløse by, Soderup har både ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Der er derfor medlemspligt til grundejerforeningen for ejendommene matr.nr. 10dz, 10di, 10dy, 10dk, 10dx, 10dl, 10dm, 10dn, 10dv, 10de, 10du, 10df, 10dt, 10dg, 10ds, 10dh, 10dr, 10dd, 10dq, 10dc, 10dp, 10db, 10do, 10cx, 10dæ, 10en, 10em, 10da, 10el, 10cæ, 10ek, 10cø, 10ei, 10eh, 10eg, 10ef, 10ee og 10ed Kvarmløse by, Soderup.

Forpligtelsen er en konsekvens af den for områdets gældende lokalplan.

§4

Til de enkelte boligenheder i området hører alene det jordareal, hvorpå bygningen er placeret samt det til ejendommen hørende udmatrikulerede areal.

Udstykningens resterende areal, er alle fællesarealer, der tilhører grundejerforeningen.

Ejerne af boligerne kan disponere over sin del af sidstnævnte areal, der afgrænses af boligen, vejen og 2 linier i forlængelse af boligernes afgrænsninger vinkelret på facaden.

Grundejerforeningens bestemmelser, om afgrænsning af egen parcel og antenneregulativ, kan kun fraviges efter indhentet dispensation hos grundejerforeningens bestyrelse – efter nærmere retningslinjer.

Det disponible areal må anvendes til etablering af parkeringsplads, herunder opførelse af carport og udhus samt til haveanlæg. Carport og udhus skal i arkitektonisk henseende opføres i nøje overensstemmelse med boligen.

Godkendelse af tegninger foretages af grundejerforeningens bestyrelse forud for indhentning af kommunal tilladelse.

Biler, grundejeren ejer eller har rådighed over, skal parkeres på aftalt disponibelt areal, eller andet anvist areal.

Området må ikke på nogen måde anvendes til oplagsplads. Biler uden nummerplader, campingvogne, både eller lignende må ikke placeres på dette.

Såfremt det anførte ikke overholdes, er grundejerforeningens bestyrelse berettiget til i anbefalet brev at fremsende påkrav om fjernelse af det omhandlede inden 7 dage efter påkravets modtagelse. Efterkommes påkravet ikke, er grundejerforeningens bestyrelse berettiget til at fjerne det omhandlede for grundejerens regning.

§5

De oprindeligt valgte materialer og farver på bebyggelsen må ikke ændres, med mindre det besluttes ved en generalforsamling med det flertal, der er nødvendigt til en vedtægtsændring.

Facader skal til stadighed males med samme farve og med samme malerprodukt, udvalgt af foreningens bestyrelse.

Medlemmerne er forpligtet til at følge de af grundejerforeningens bestyrelse fastsatte regler om samtidig maling af facader med de af bestyrelsen fastsatte intervaller.

§6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes så vidt muligt i april måned. Den indkaldes med mindst 1 måneds varsel via foreningens hjemmeside med angivelse af følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed

3. Godkendelse af revideret regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse og suppleant.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Behandling og stemmeafgivning.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen udarbejder referat fra generalforsamlingen som bliver offentliggjort via foreningens hjemmeside.

Stk.2:

Det er grundejers eget ansvar at tilmelde sig information fra foreningen ved straks efter køb af ejendommen at fremsende en mail til bestyrelsen@hjertebjaergparken.dk med information om

– navn (hvis der flere ejere skal navn på alle ejere og deres respektive ejerandele oplyses)

– adresse

– mailadresse

– dato for overtagelse

Ved ændret mailadresse er det grundejers eget ansvar at sikre at foreningen har en aktuel mailadresse på grundejeren.

Indkaldelse til generalforsamling og andet info fremsendes således kun pr. mail til den oplyste mailadresse.

Stk.3: Undtagelsesvis kan man rette henvendelse til bestyrelsen, og bede om at få fremsendt informationer per alm. post. §7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 5 medlemmer til bestyrelsen fremsender skriftlig begæring herom, ledsaget af forslag til dagsorden Det påhviler herefter bestyrelsen, inden 4 uger, med angivelse af dagsorden, hjemmesiden med 8 dages varsel at indkalde alle medlemmer.

§8

Afstemning sker sædvanligvis ved håndsoprækning Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer forlanger det. Ved afstemning

træffes afgørelsen ved simpelt flertal, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Hver husstand har en stemme.

I spørgsmål vedrørende vedtægtsændringer, køb eller salg af ejendom, ændringer af foreningens grænser eller ophævelse af foreningen, kræves dog kvalificeret majoritet af 2/3 af de fremmødte medlemmer, som skal udgøre mindst 1/3 af medlemstallet.

Er et forslag vedtaget med et sådant flertal, uden at 1/3 af medlemstallet er til stede, indkaldes med 8 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken den først tagne beslutning endeligt kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.

Til samtlige tillidsposter kun kan vælges en person fra hver parcel, der er tilsluttet grundejerforeningen. Til posten som formand kan der dog i stedet vælges en ekstern person eller et firma, som modtager betaling for sit arbejde.

Medlemmer, der står i restance, har ingen stemmeret.

Et fraværende medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at give møde for sig og afgive stemme på en generalforsamling. Intet medlem kan dog repræsentere mere end 1 fraværende medlem

§9

Bestyrelsen består af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer og fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen i lige år på den ordinære generalforsamling, dog således at en ekstern part eller virksomhed kun vælges for et år ad gangen. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år i ulige år. Suppleant vælges hvert år. Alle kan genvælges.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelses-medlemmer i forening

Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens nærmere bestemmelse eller såfremt to andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsens beslutninger skal indføres i en protokol, der underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer og fremlægges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 3 medlemmer deltager i bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen er berettiget til at fastlægge ordensreglement for området med henblik på varetagelse af grundejernes fælles interesser i at fastholde området som et tiltalende og roligt boligkvarter.

§10

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§11

Kontingent betales over 4 rater, og er forfaldent 1.bankdag i hvert kvartal.

Beløbet er det fastsatte kontingent besluttet ved gældende generalforsamling.

• Såfremt betaling ikke sker til forfaldstidspunktet, sendes 1. rykkerbrev.

• Såfremt betaling ikke sker 14 dage efter 1. rykkerbrevs afsendelse, sendes 2. rykkerbrev.

• Såfremt betaling ikke er sket 14 dage efter 2. rykkerbrevs afsendelse, overdrages fordringen til advokat med henblik på inddrivelse ved retslig inkasso.

• Udgifter pålagt ved inddrivelse via inkasso mm, pålægges grundejeren.

• Rykkergebyr og renter fastsættes ved gældende lov (Se Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v.)

§12

Med respekt af de rettigheder som ifølge § 4, stk. 1-4 i lov om tinglysning har gyldighed mod enhver uden tinglysning, har den nedenfor i stk. 2 nævnte sikkerhedsstillelse gyldighed mod enhver uden tinglysning. Sikkerhedsstillelsen

omfatter ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger som grundejerforeningen måtte have hos et medlem, herunder sikkerhed for lån som grundejerforeningen optager til finansiering af dens udgifter.

Vedtægten tinglyses pantstiftende for kr. 10.000 i hver ejendom til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som grundejerforeningen eller spildevandslauget måtte få hos et medlem.

Pantretten respekterer med oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte ejendomme på tidspunktet for tinglysning af panteretten.

Vedtægternes pantstiftende bestemmelse kan danne grundlag for foretagelse af umiddelbart udlæg i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 6.

I de tilfælde hvor grundejerforeningen skrider til retsforfølgning mod et medlem, i henhold til nærværende bestemmelse, skal udskrift af grundejerforeningens og eller spildevandslaugets regnskab og et af grundejerforeningens vedtagne budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 19.9.2017 Tølløse, den

Senest ændret på generalforsamling den 11.04.2024