GENERALFORSAMLING 2018

Fremmødte husnumre: 2, 4, 6B, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 27, 30, 33 og 39.

1. Valg af dirigent

Bente blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Beretning om foreningens virksomhed

Formanden gav sin beretning for året 2017, som har båret præg af arbejdet med at få grundejerforeningen tinglyst på matriklerne. Efter flere møde med Bente Naver Ejendoms Rådgivning Aps, som bestyrelsen havde besluttet at bede om hjælp, kunne processen sættes i gang.
Bestyrelsen tog kontakt til samtlige medlemmer af grundejerforeningen for at sikre at alle blev informeret og kunne deltage i den ekstraordinære generalforsamling d. 19-9-2017 eller afgive fuldmagt.
Etape 3 har fået dræn ud mod Hjertebjergvej for at afhjælpe problemer med vand og det ser ud til at have hjulpet.
Der blev stillet spørgsmål vedr. forløbet omkring tinglysningen af grundejerforeningen og tiden der er brugt på det. Mette noterede at det var startet op i september og da Bente har været syg er det trukket ud. Claus bemærkede at vi skal huske at Bente Naver gør arbejdet for os for få penge i forhold til hvad vi skulle betale, hvis vi skulle bruge en anden.

3. Godkendelse af revideret regnskab

Mette fremlagde regnskabet for 2017, som endte med et lille underskud på 14.145 kr. På grund af udgifter i forbindelse med tinglysning og advokatbistand.

Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag rettidigt.

5. Fastsættelse af kontingent

Mette præsenterede budgettet for 2018. Puljen på 60.000kr til dræn og brønde blev kort drøftet. Budgettet blev godkendt. Kontingentet er uændret.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

a. 1 Formand – Carsten fortsætter som formand
b. 2 Bestyrelsesmedlemmer – Lars og Christian fortsætter
c. 1 suppleant – Susanna fortsætter som revisorsuppleant

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Berit og John blev genvalgt. Connie fortsætter som revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Der blev stillet spørgsmål til reetablering af vejene.

Lars præsenterede 3 løsninger som kan løse økonomien i forhold til at reetablere vejene, udover de 60.000 kr. som allerede er afsat i budgettet.

Vi kan for 550 kr. i 4 år stå med 88.000 kr., med 650 kr. 104.000 kr. og 750 kr. 120.000 kr.
Claus har indhentet tilbud på, hvad det koster at grave af 20 centimeter ned og lægge genbrugsasfalt med fald ud mod hækkene. Det koster 180.000 kr. For at få dræn med koster det 120.000 kr. mere. Dvs. i alt 300.000 kr.
Der var stemning for at vi indfører en ekstrabetaling på 100 kr. pr. måned pr. parcel de næste 3 år. Det betyder at vi har 144.000 kr. til rådighed om 3 år udover de før nævnte 60.000 kr. pr. år. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling for at behandle forslaget, så vi kan få sat det i gang med det samme, så snart tinglysningen af grundejerforeningen er færdig og der foreligger et endeligt tilbud fra entreprenøren.

Maling:

Bestyrelsen anbefaler at alle ejendomme er malet/repareret inden 2020. Så alle ejendomme fremstår pænt vedligeholdt.

Parkering:

Bestyrelsen henstiller til at man parkerer udenfor sin egen parcel og henviser i den forbindelse til vedtægterne.

Sandkasse:

Bente foreslog at fjerne sandkassen, da den pt. er et kattetoilet. Den bliver fjernet ved en legeplads dag hurtigst muligt.

Sommerfest:

Claus foreslog en sommerfest/vejfest for at få rystet foreningen lidt sammen. Der var bred stemning for at det var en god idé.

Der blev nedsat et festudvalg bestående af følgende personer:

Sasha Haahr Nielsen
Kirsten Hines
Sussanna Keldebæk

Festudvalget koordinerer, uddelegerer, finder dato og sender invitationer ud.

Hjemmeside:

Claus foreslog at bede Sean om at varetage hjemmesiden mod et symbolsk beløb eller en gave. Alle mente det var et fint forslag.

Fibernet:

Peter slog et slag for et tilmelde sig fibernetordningen inden udløbsfristen den 25/4