EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Alle husstande var repræsenteret enten ved fremmøde eller fuldmagt undtagen nummer 31, 37 og nummer 5.

1. Valg af dirigent og referent

Bente naver blev valgt som dirigent.

Bente gav en kort orientering om hvad problemet er. Ved at tinglyse pant sammen med vedtægter skal vi betale 2 x 1.660 kr. husstand. Hvis vi ikke gør det skal der betales 1.660 kr. + et honorar på typisk 2-3.000 kr. til en advokat ved et evt. salg.

Der var enkelte spørgsmål til problematikken om at fælles arealer ikke var overdraget. Vi blev enige om at vi indtil videre ikke bruger tid på at drøfte det i dag.

Der var spørgsmål til hvorfor det var nødvendigt med et pant i hver ejendom. Bente gave en kort forklaring og alle forstod vigtigheden af at få tinglyst pantet.

Det blev besluttet at stemme om forslaget med forbehold for, at vi kan få tinglysningsfuldmagt fra nummer 31, 37 og 5.

Der blev stemt for forslaget om at tinglyse pant på 15.000 kr. i hver parcel og en samtidig ændring af vedtægterne således, at der kan gøres udlæg ved eventuel manglende betaling af kontingent.

Bente Naver står for at tinglyse pantet og udfærdige de nye vedtægter.

2. Beslutning om bekræftelse af foreningen

Forslaget blev vedtaget med forbehold for at vi kan få fuldmagt fra de resterende 3 husstande.

Foreningen er hermed korrekt stiftet.

3. Vedtagelse af vedtægter

Vedtægterne blev vedtaget med forbehold for at der kan opnås accept fra de 3 resterende husstande.

Der går ca. 14 dage efter vi har fået accept fra alle indtil dokumenterne kan underskrives. De husstande, som selv har valgt at underskrive modtager en mail fra Bente Naver, når de er klar til underskrift.

§4 i vedtægterne blev drøftet. Specifikt vedr. problematikken med campingvogne placeret rundt om i foreningen. Det blev besluttet at problematikken måtte tages op på fremtidige generalforsamlinger, da punktet ikke var på dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling. ’