Generalforsamling d.07.09.20

Generalforsamling d.07.09.2020
Fremmødt var: 1,3,7,11, 13,15,17,19,21,23,31,33,37,39,41, 2,6A, 6B, 6C,8,10,14,16,22,30,32.

Apotherkergaard Ejd. ApS repræsenterer 1,3,7,11,17,6A, 6C,8,10, 32.
Ved fuldmagt 9,27 og 35.

I alt 29 husstande ud af 39 mulige (1 husstand i restance, og dermed ikke stemmeberettiget )

1. Valg af dirigent:
Bente nr.14

2. Beretning om foreningens virksomhed,
Alle medlemmer har fået tilsendt en skriftelig beretning, der så uddybende, det er muligt, redegøre for flg.
Kloak-sagen, Spildevandslav, og Tinglysningssagen.

3. Godkendelse af revideret regnskab.
Årsregnskab 2019 blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling d. 29.01.2020 og
Punktet udgår derfor.

4. Behandling af indkomne forslag.

4a Forslag vedrørende kloak.
Redegørelse om kloaker står i skriftelig beretning, samtlige spørgsmål kunne besvares ud fra den.
Konklusion: bestyrelsen arbejder vider og de arbejder parallelt med at få Holbæk kommune til at overtage
kloakkerne, og sag mod Klingenberg.
Der blev stemt og forslag nr. 2 omhandlende retssag mod Klingenberg.
Vedtaget 27 stemmer for.

4b Legeplads:
Indkommende forslag om et legeskib.
Der blev stemt; forslaget ikke vedtaget.
Foreningen har generelt ikke mange midler og bruge på legeplads. Et beløb på 20.000 til rydning af
området, som er nødvendigt på grund af forfald af de eksisterende legeredskaber, er nævnt i forslaget, og
dette blev accepteret.
Linda nr. 15 foreslog at vi kunne søge fonde, det vil gøre området mere attraktivt for alle aldre, at få eks. en
bålplads, måske en natur legeplads og borde og bænke, en opslagstavle, flytbare mål…
Der blev nedsat et legepladsudvalg. Linda Nr.15 Mie Nr. 31 Jette Nr. 37

4.c Vejrenovering.
Indkomne forslag blev ikke vedtaget.
Man var enig om at arbejde vider med sagen, og der blev nedsat et vejudvalg Claus Nr.19, og Lars Nr.15
men andre interesseret kan tilmelde sig.

4d forslag til vedtægtsændring.
Forslaget vedhæftet skriftlig beretning. Der blev stemt.
Forslaget vedtaget med 27 for vedtægt ændring.

4e forslag om udvidelse.
Bestyrelsen arbejder vider med forslaget, og kommer med nogle retningslinjer.
Hanne Friis har efterfølgende ønsket at få med i referatet at hun gjorde indsigelse mod forslaget.
Bestyrelsen har modtaget denne ordlyd fra Hanne Friis:
”Jeg skal hermed gøre opmærksom på at jeg, med henvisning til lokalplanen, gjorde indsigelse imod det
stillede forslag omkring udvidelse af areal, pkt. 4E. Jeg ser ikke at dette fremgår af referatet.
I stedet læser jeg af referatet, at bestyrelsen arbejder videre med forslaget, og vil komme med retningslinjer
herfor.
Jeg redegjorde på generalforsamlingen for lokalplanens bestemmelser omkring fælles-arealer, herunder
hvad disse må anvendes til.
Jeg redegjorde endvidere for lokalplanens bestemmelser omkring parkering, samt betingelserne for samme,
som fremgår af byggetilladelserne til etape 1 og 2. Biler som tilhører ejere, eller som ejere råder over, skal
parkeres på eget disponibelt areal.”
Formanden ønsker i den forbindelse at præcisere at forslaget IKKE blev vedtaget og at bestyrelsen ikke har
taget stilling til ovennævnte ordlyd fra Hanne Friis, men har valgt at indsætte den i referatet som ønsket.
Meningen med referatets oprindelige ordlyd er, at bestyrelsen på baggrund af diskussionen på
generalforsamlingen vil arbejde med om der skal stilles et ændret forslag næste gang vi mødes.

5. Fastsættelse af kontingent, budget for 2020.
Udkast vedlagt, udkast vedtaget.

6. Valg af bestyrelse.
Formand: Mikael Hartmann genvalgt
Bestyrelsesmedlemmer: Kristine Schiøtt, og Jette Krogsgaard genvalgt

7.valg af revisorer.
Carsten Arlyk, og John Kongsted
Revisorsuppeleant.
Heidi Seidelin.

8. Eventuelt.
Forslag om ”hjælp din nabodag” en gavl trænger til at blive malet, og ejer er ikke i stand til det.
Træer mod Hjertebjærgvej og vejen mellem husrækkerne i etape 3, stynes, forslag om fældning må
indgives til næste generalforsamling, det er en stor ændring så det skal der stemmes om.
Thomas Nr. 16 opretter en fælles FB gruppe for beboer i Hjertebjærgparken. Til hyggelige beskeder og
invitationer til samvær m.m. med en FB gruppe kan vi bedre kommunikerer, prøve og få lidt socialt liv i
Hjertebjærgparken.
Der var også bred enighed om at lejerne skal inddrages mere, det er udlejers ansvar og sende referater
m.m. til dem.
Fællesarealer. Tænk over hvor mange biler m.m. man parkerer på fællesarealerne, der skal være plads til
gæster, besøgende, håndværkerbiler o.a. og vigtigst af alt, brand og redning SKAL kunne komme frem, til
en hver tid.
Husene skal males med jævne mellemrum.
Farvekoder til husene.
Hvide huse RAL 9010 hvid.
Brune huse S 5030-Y40R

Hent Generalforsamling som PDF – Generalforsamling d.07.09.2020