GENERALFORSAMLING 28-4-2015

Fremmødte husnumre:

2 – 4 – 6b – 14 – 30 – 15 – 19 – 21 – 23 – 27 – 37 – 39

1. Valg af dirigent: Peter Willemann

2. Formandens beretning: Løbende reparation af div. Huller, renovation af legeplads; faldgrus m.m.

Fælles havedag med oprydning, syrenhegn studset og mange andre småting (stort fremmøde).

Gennemgang af parkens belysnings sag.

Opdatering af udlejnings husenes konkursbo.

Advokat kontaktet vedr. lysning af pant i ejendommene.

3. Godkendelse af revideret regnskab: Overskud fra kloarklaug overført til grundejerforening

Regnskabet enstemmigt godkendt

4. Indkomne forslag:

Connie nr. 19 havde 3 forslag

A: Ønske om status på el arbejde. Lars H informerer om seneste status, og der blev enighed

Om at lade en uafhængig tredje part (el installatør) gennemgå installationen.

Claus nr. 19 påpeger en sikkerhedsbrist på anlægget og har derfor anmeldt sagen til sikkerhedsstyrelsen

Sagen bliver behandlet derfra.

B: Ønske om status på konkursbo. Peter informerede om status.

Claus/Lars foreslog, at vi skulle aktivere skifteretten fremadrettet.

C: status på tegning af pant i ejendomme: Bestyrelsen blev bedt om at få grundejer foreningen

Tinglyst i Holbæk kommune, og derefter foretage de fornødne skridt for at få tinglyst pant på skødet.

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent: Budget enstemmigt vedtaget.

Kontingent uændret 750,00 kr. 4 gange om året

6: Valg af bestyrelse: Kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant

Kassere: Mette Barker (genvalg) nr. 25

Bestyrelses medlem: Claus Larsen nr. 21

Suppleant: Kirsten Hines nr. 30

7: Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant

Revisorer: John Kongsted nr. 6b og Berit Højland nr. 4

Revisorsuppleant: Tine Willemann nr. 15

8: Eventuelt:

Peder ønsker hjælp til opgraderinger på hjemmesiden, der blev enighed om at spørge

Sean, og hvis det ikke kan lade sig gøre henvende sig til Minor Systems i Tølløse

John og Henning ønskede dræn ud for deres egne huse. Da det ikke kun er dem der har dette problem,

Vil bestyrelsen indhente tilbud på afvanding af plagede områder. Det blev af flere medlemmer påpeget,

at der måske ville komme en ekstra regning til foreningen langt over budgettet.

John føler sig generet af uhensigtsmæssig parkering ud for sin parcel og opfordrede bestyrelsen til at

udsende et brev til alle husstande om at parkere på egen parcel eller fælles parkering.

Flere ville høre om der var noget nyt om fibernet; Det ser ud til, at det er en død sag hos levenradøren

Seas Nve.

Henning havde en klage over Claus Hjertebjærggaard m.h.t. stenarbejde på vejene som kom lidt for tæt

på biler og vinduer. Lars H vil tage dette op med Claus Hj.b.g.