GENERALFORSAMLING 30-04-2014

Fremmødte husnumre: 2 – 4 – 6b – 15 – 23 – 27 – 28 – 30 – 37 – 39 – 43

1. Valg af dirigent: Lars Højland

2. Formandens beretning: Gennemgang af dagsorden + Lars Højland med status af manglende kontingent

fra udlejer og information om nuværende aktivitet med Kurator af konkursboet.

Beretning enstemmigt vedtaget

3. Godkendelse af revideret regnskab: regnskabet enstemmigt godkendt

4. Indkomne forslag:

1. Maling af huse i etape 3: Sean vil informere om farvekode

Der var enighed om at maling skal være udført inden udgangen af september 2014

2. Renovering af legeplads:

Der var enighed om at legepladsen skulle renoveres og man skulle finde de fornødne midler på budget

I 2014. Lars nr. 4 vil forsøge at finde en ”sponsor” til kørsel og faldgrus.

Tine nr. 15 meldte sig som legeplads udvalgsformand

3. Vandhuller i vej flere steder i hjertebjærgparken: Der var enighed om, at bede Claus Hjertebjerggård

om at udbedre disse skader med en fuldgyldig løsning.

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent:

1. Budget spildevandslaug : under gennemgang af budget blev der opfordret til at evt. finde en proaktiv

Strategi for spuling af hele kloaknettet. Carsten nr.4 vil tage kontakt med firma for spuling.

Budget med ændringer enstemmigt vedtaget, kasserer vil lægge det nye budget ind på vores Hjemmeside.

6. Valg til bestyrelse: 1 formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Formand: Peter Willemann nr. 15

Bestyrelses medlemmer: Lars Højland nr.4 og Carsten Arlyk nr.2

Suppleant: Nette Gitte Olsen nr.37

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant:

Revisorer: John Kongsted Pedersen nr. 6b og Berit Højland nr.4

Revisorsuppleant: Tine Willemann nr.15

8. Eventuelt:

Tina nr.15 ønskede en mere børnesikker løsning i forbindelse med syrenhæk i parken

Dette vil blive taget op i den kommende bestyrelse.