GENERALFORSAMLING 28-04-2016

Fremmødte: Husnumre 15,19,23,2,4,6b,14,30,27,33,39,28 (ved fuldbagt) 21 (ved fuldmagt)

Dagsorden for Grundejerfoening og Spildevandsalug:

1. Valg af dirigent
Bente Nielsen

2. Bestyrelse beretning
Beretning ved Carsten Arlysk (beretning godkendt)

3. Gedkendlse af revieret regnskab 2015
Regnskabet godkendt

4. Indkomne forslag
a) Grundejerforeningen: Ænding af $ 3 således at de omhandlende matr.nr er korretke
(matr,nr. 4du Kvarmløse by, Tølløse udgår)
Forslaget enstemmigt vedtaget

b) Grundejerforegningen: Tilføjelse til $ 12 således at der kan gøres pant/udlæg ved manglende indbetaling af kontingent
(advokat udfærdiger nøjagtid ordlyd)
Vedtaget (12 for, 1 stemme blank9

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontinget for 2016
Budgettet godkendt

6. Valg til bestyrelsen
1 formand: Carsten Arlysk valgt ind som formand
2 Bestyrelsesmedlemmer: Christian Nielsen, Lars Højland
1 Suppleant: Peter Willeman

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupooleant
Revisor: John Kongsted, Revisor: Berit Højland, Revisor supplant Coniie Christensen

8. Eventulet

a. Belysning: Lampe ud for Bente Nielsens hus lyser ikke korrekt- Carsten ser op sagen
b. Parkering foran egen parcel: Der er flere so parkerer uhensigtsmæssigt for de andre beboere. Der henstilles til vedtæterne, hvor der står: Biler, grundejeren ejer eller
har rådighed over, skal parkeres på eget dispomibelt areal, eller andet anvist areal.
c. Problemer med Regnvand: John Kongsted holder kontakt til projektleder hos Fors, somm til august forventes at have kommunens plan klar for hvordan problemet løses med hensyn til det vand
der skylder ind i Hjertebjærgparken oppe fra vejen ved skybrud
d. Forhøjelse af kontingent: John Kongsted og Claus Larsen undersøger hvad det vil koste at dræne området i Hjertebjærgparken, og indkalder derefter ti ekstaordinær gerneralforsamling med
henblik på at give et forsalg om forhøjelse af kontingent, så Grundejerforeningen kan få råd til at etalere dræn
e. Beskæring af træer: Henning Morville har tilbudt at beskære træer.