GENERALFORSAMLING 25-04-2017

Fremmødte husnumre:

2,19,23,33,39,18,30,35,14,12,28,6b og 4 (ved fuldmagt)

Herudover Administrea (repræsentant for lejerne) – fra nummer 6C

1. Valg af dirigent

Bente blev valgt som dirgent. Gereralforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Formandens beretninn

Dirgenten gav order til formanden i forbindelse med årets beregning.

Beretning ved Carsten Arlyk
3. Godkendelse af revideret regnskab 2016

Indtægt i Spildevandlauget var på 34.000 Vi har udgifter på 24.000 i forbindelse med løsning af vandproblemer i 6a,b,c. Vi ender med et overskud på ca. 9000.kr

Overskud på 9.246,25.kr bliver overført til Grundejerforeningen.

Regnskabet for Spildevandslauget blev godkendt.

Grundejerforenning:

Der var et enkelt spørgsmål til posten vedr. belysning. Posten dækker over forbrug, udskiftning af pærer osv.

Underskud i grundejerforening = 1922,15. kr. primært på grund af tinglysningsafgift på 10.660.

Der var et enkelt spørgsmål vedr. tinglysning afgifen og hvad den vedrører. Claus gav en kort forklarning for at afklare spørgsmålet.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomme forslag

Der var kommet 2 forslag vedr. vandproblmer i Hjertebjærdparken. Claus har indhentet 4 tilbud på udbedring af problmerne. Der er 3 der er vendt tilbage. Denne ene ville ikke være med. De 2 andre har ca. 80.00kr. i forskel på deres tilbud. Vedkommende der har givet det billige tilbud har lavet løsningen hos John i nummer 6 og der har fungeret uden problemer.

Der var enighed om at arbejde videre med det blillge tildbud, da vedkommende kender til vandproblmerne i Hjertebjærgparken i forvejen

Claus arbejder videre med løsningen.

5. Godkendelse af budget of fastsættelse af kontingent for 20178
Fra bestyrelse side foreslår vi at vi forhøjer kontingenetet til 3.600 årligt. Forslaget blev vedtaget. Hele forhøjelse går til Spildevandslauget.
6. Valg til bestyrelsen
• 1 kasserer: Mette på valg. Mette blev genvalgt.
• 1 bestyrelsesmedlem: Claus på valg. Claus blev genvalgt.
• 1 suppleant: Peter på valg. Susanna (nummer 12) blev valgt.

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorersuppleant. John kongsted og berit højland blev genvalgt, som revioerer. Connie Christensen blev valgt som revisorsuppleant.

8. Eventulet

Bestyrelsen kontaker Claus (Hkertebjerggaard) angende huller bag 35,33 osv.

John klagede over støj fra nummer 10. Der blev kort drøfter husregler/orden. Lars fra nummer 6C går videre til admintrea vedr. problmerne fra nummer 10.

Henning bragte problmer med kloakkerne op. Han foreslår at vir får det undersøgt det, så vi ikke skal bruge penge på slamsugning.

Formand var bekendt med problmet, men løsningen er at kloakkerne skal skylles igennem hvert 10.år

Bestyrelsen kontakter nummer 41 og 43 vedr. manglende malling.