GRUNDEJERFORENINGEN HJERTEBJÆRGPARKEN – 2020

GRUNDEJERFORENINGEN HJERTEBJÆRGPARKEN
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling den 7. april 2020 kl. 19.00 Sted: Hjertebjerggård selskabslokale
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed herunder gives også en opdatering på bestyrelsens aktuelle arbejde med de igangværende sager og der bliver mulighed for at stille spørgsmål
  3. Godkendelse af revideret regnskab Årsregnskabet for 2019 blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 29.01.2020 og punktet udgår derfor
  4. Behandling af indkomne forslag 4a. Forslag vedrørende legeplads (forslaget er vedlagt)
  5. Fastsættelse af kontingent, herunder budget for 2020 (budgetforslag er vedlagt) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter På ekstraordinær generalforsamling 29.01.2020 blev Mikael Hartmann (formand) og Kristine Schiøtt (bestyrelsesmedlem) nyvalgt, mens Mette Barker (kasserer), Claus Larsen (bestyrelsesmedlem) og Jette Krogsgaard (bestyrelsesmedlem) blev genvalgt. Ifølge vedtægterne vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. For at sikre at vi fremover overholder foreningens vedtægter og for at undgå at hele bestyrelsen skal genvælges samme år, betragter bestyrelsen nyvalget af Mikael Hartmann og Kristine Schiøtt og genvalget af Jette Krogsgaard som et valg gældende fra den ekstraordinære generalforsamling den 29.01.2020 frem til den ordinære generalforsamling 07.04.2020. Der skal således vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Både Mikael Hartmann, Kristine Schiøtt og Jette Krogsgaard stiller op til genvalg.
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant Der skal vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Til alles orientering: Bestyrelsen arbejder med alle de igangværende opgaver (kloaksag, tinglysningssag, spildevandslaug m.m.), men desværre har det ikke været muligt at få afklaringer inden udsendelse af denne indkaldelse. Vi kommer derfor til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når vi er klar til de ting, der skal stemmes om, formentlig i maj eller juni.

Vi håber at se rigtigt mange til generalforsamlingen, så vi kan fortælle om vores arbejde !

Med venlig hilsen Bestyrelsen Grundejerforeningen Hjertebjærgparken

BILAG:

Du kan åbne og se Budget for 2020 her – Budget 2020

Bilag Legeplads

Det må konstateres, at legepladsen er i elendig forfatning og trænger til renovering. I sommer stod ukrudt i knæhøjde, så det er så som så med vedligehold af arealet. Ingen tager rigtigt opgaven på sig.

Da vores forening har rigeligt at bruge opsparede midler til, har vi følgende forslag:

Området ryddes, der sås græs, opsættes to gynger, evt. en gyngehest og to flytbare fodboldmål på græsplænen. En nedgravet trampolin ville ganske givet også være meget populær.

Bakkedraget har en lille fin og velholdt legeplads (lidt henne ad Hjertebjærgvej drej til højre). Desuden har Fællesskab Tølløse søsat et projekt om en bypark på området mellem Kvarmløsevej og jernbanen. Her bliver – efter planerne – også legeplads.